Fundacja Gaudium et Spes

Tutaj można wpisać krótki opis

Misja

Misją Fundacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie i
upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego oraz działalność́ na
rzecz dobra publicznego.


Statut

Celem Fundacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie
i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego oraz działalność́ na
rzecz dobra publicznego w zakresie:

 1. pomocy społecznej
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
  polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz osób w wieku senioralnym (emerytalnym);
 5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
  przedsiębiorczości;
 6. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
  oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań́ technicznych w
  praktyce gospodarczej;
 7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 9. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 1. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań́ wspomagających rozwój demokracji;
 2. integracji europejskiej;
 3. promocji i organizacji wolontariatu;
 4. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 5. działalności na rzecz poszanowania prawa;
 6. działalności na rzecz promowania ochrony środowiska, wspieranie i
  organizacja akcji ekologicznych oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 7. doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  mieszkańców celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia oraz
  przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi,
  narkomanii i przestępczości młodzieży;
 8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie osób
  niepełnosprawnych i zagrożonych społecznym wykluczeniem;
 9. prowadzenia działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i
  wydawniczej;
 10. edukowania społeczeństwa, poprzez inicjowanie sprawdzonych i
  nowatorskich form zajęć edukacyjnych, oświatowych, profilaktycznych,
  kulturowych, terapeutycznych, które służą jego wszechstronnemu rozwojowi w
  tym organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i innych przedsięwzięć,
 11. ochrony i promocji zdrowia;
 12. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. działalności na rzecz wychowania w miłości do Ojczyzny, troski o Naród i
  Państwo, kształtowanie postaw patriotycznych;
 14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Swoje cele realizuje przez:

 1. inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji
  celów Fundacji,
 2. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz
  realizacji celów Fundacji,
 3. współpracę ze środowiskiem gospodarki, nauki i kultury w kraju i za granicą,
 4. inicjowanie współpracy kulturalnej, podnoszenie kompetencji zawodowych i
  umiejętności językowych mieszkańców,
 5. promocję oraz organizację wolontariatu.
 6. organizowanie, finansowanie stypendiów, szkoleń, seminariów, konferencji,
  spotkań, publikacji, imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, festiwali,
  festynów, imprez sportowych, działań promocyjnych i informacyjnych,
  wydawnictw, wystaw, wernisaży, wykładów, koncertów, spektakli, projekcji,
  instytucji kulturalnych i naukowych, kampanii informacyjnych i społecznych;
  organizowanie przedstawień oraz happeningów;
 7. prowadzenie akcji szkoleniowych, edukacyjnych i informacyjnych;
 8. organizowanie pokazów filmowych.

Pełna treść statutu

Fundacji Gaudium et Spes dostępna jest Tutaj


Sprawozdanie


Media o nas


Dane adresowe

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 42
23-400 Biłgoraj

Bank Spółdzielczy w Księżpolu
PL 73961400082006001127870001
(tytuł: darowizna na działalność statutową)

Dane kontaktowe

Media

Fundacja Gaudium et Spes © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.